Přejít k hlavnímu obsahu

Od 1. 9. 2016 zahájilo ve škole činnost Školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům podle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se specifickými potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných, v platném znění. Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.
Pracovníky Školního poradenského pracoviště jsou zástupce ředitele školy, výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Žák, zákonný zástupce nezletilého žáka nebo pedagog se mohou obrátit na kteréhokoliv z těchto pracovníků s žádostí o pomoc při řešení problémů studijních, sportovních či osobních. Ten zajistí odbornou pomoc v rámci svých kompetencí nebo případ předá dalším spolupracovníkům ŠPP, případně zprostředkuje pomoc příslušných odborných institucí.

Členové týmu ŠPP:

Mgr. Marcela Hájková
zástupkyně ředitele školy
telefonní číslo: 541 212 176
mail: zastupcestudium@sgldbrno.cz

Mgr. Renata Honzová
výchovná poradkyně
telefonní číslo: 541 212 176
mail: honzova.r@sgldbrno.cz
úřední hodiny: pondělí 9.45 – 11.00 hod.
pro zákonné zástupce dle dohody

Mgr. Kamila Novotná
metodička prevence sociálně patologických jevů
telefonní číslo: 541 212 176
mail: novotna.k@sgldbrno.cz
úřední hodiny: středa 12.35 – 14.00 hod.